Info voor scholen

Wij geloven in gelijke kansen voor elk kind en vergroten hierbij de betrokkenheid van de ouders. Daarom richten wij ons op kinderen die individuele ondersteuning nodig hebben om de kansen op succes, op school en in het leven te vergroten. 

Zien jullie kansen voor leerlingen? Neem dan contact met ons op. 

Info voor scholen

Wij geloven in gelijke kansen voor elk kind en vergroten hierbij de betrokkenheid van de ouders. Daarom richten wij ons op kinderen die individuele ondersteuning nodig hebben om de kansen op succes, op school en in het leven te vergroten

Zien jullie kansen voor leerlingen? Neem dan contact met ons op. 

Basisonderwijs 

Voor leerlingen kan het een grote stap zijn om van het basisonderwijs naar de brugklas te gaan. Als leerkracht of intern begeleider in het basisonderwijs kunt u leerlingen voordragen voor een mentor van School ’s cool. Daarvoor kunt u gebruik maken van het voordrachtsformulier.

Voortgezet onderwijs 

Voor leerlingen die al een tijdje op de middelbare school zitten, bieden wij het voortgezet onderwijs programma aan. Als klassenmentor en zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs kunt u een leerling voordragen voor een mentor van School ’s cool. Daarvoor kunt u gebruik maken van het voordrachtsformulier.

Informatie voor scholen

School ‘s cool wordt gesubsidieerd door de gemeente Dronten en helpt kinderen die hiervoor geïndiceerd zijn bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De kinderen worden gedurende 1½ jaar begeleid door een vrijwilliger van School ‘s cool. Dit is de thuismentor. School ’s cool begeleidt de kinderen en geeft tevens ondersteuning aan de ouders. School ‘s cool is geen huiswerkinstituut. Dat wil niet zeggen dat de thuismentor nooit met het huiswerk helpt.

De thuismentor maakt met de ouders en het kind (mentee) afspraken voor de wekelijkse huisbezoeken. 

Een bezoek duurt ongeveer 1½ uur. Eén van de ouders moet op dat moment ook thuis zijn. Tijdens de schoolvakanties gaat de thuismentor in principe niet op bezoek.

School ’s cool is er voor kinderen die naar het reguliere VO gaan en bij wie de inschatting is dat een risico bestaat op schooluitval. School ’s cool is er niet voor kinderen die al in een hulpverleningstraject zitten. Leerlingen met een PRO advies krijgen op school al intensieve begeleiding en vallen daarom niet onder het School ’s cool traject.

Wat doet een School’s cool mentor?

Op basis van de hulpvraag van de leerkracht van groep 8 wordt afgesproken waar de thuismentor het kind bij zal helpen. De thuismentor ondersteunt de ouder(s) ook en geeft handvatten en tips, zodat deze na afloop van het traject zelf met de begeleiding door kan/kunnen gaan.

Meestal heeft de thuismentor bij ieder bezoek eerst samen met ouder(s) en kind een klein gesprekje om te horen hoe het de week ervoor is gegaan. Daarna kijkt hij of zij samen met het kind naar de planning van het huiswerk en hoe het huiswerk en de toetsen het beste gemaakt of geleerd kunnen worden. Het is wenselijk dat er regelmatig contact is tussen thuismentor en schoolmentor. Van de schoolmentor wordt verwacht dat deze de thuismentor informeert wanneer er bijzonderheden betreffende het kind op school zijn. Andersom geldt dit natuurlijk ook.

Voor een goed zicht op de voortgang is het van belang dat de thuismentor toegang tot Magister heeft.

Samen met de ouder(s) kijkt de thuismentor ook of het kind voldoende ontspanning heeft, bijvoorbeeld sport, muziekles of lid is van een andere club.

In het tweede jaar op het voortgezet onderwijs, rond de herfstvakantie, stopt in principe de begeleiding door de thuismentor. Het kind is dan meestal wel gewend aan de nieuwe school en aan de planning en het maken en leren van huiswerk en de ouder (s) weet (weten) dan hoe het kind het beste verder begeleid kan worden.

Goed om te weten

Alle vrijwilligers hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG). Aan deelname zijn voor ouders en school geen kosten verbonden. Leerlingen kunnen alleen door de (basis)school worden aangemeld. Meer informatie? Nodig ons uit voor een persoonlijk gesprek! info@schoolscooldronten.nl